VERSLO IDĖJOS JONIŠKIO KRAŠTUI KONKURSAS

VERSLO IDĖJOS JONIŠKIO KRAŠTUI KONKURSO NUOSTATAI     

Priedas

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Verslo idėjos Joniškio kraštui konkurso nuostatai nustato tvarką, pagal kurią Joniškio rajono gyventojai gali dalyvauti verslo idėjos Joniškio kraštui konkurse (toliau – Konkursas).
 3. Konkursą organizuoja Joniškio verslininkų asociacija bendradarbiaudama su Joniškio turizmo ir verslo informacijos centru.

 

 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 2. Konkurso tikslas – skatinti jaunų Joniškio rajono žmonių verslumą.
 3. Konkurso uždaviniai:

4.1. Paskatinti jaunų žmonių domėjimąsi verslo, naujų produktų ar paslaugų kūrimu ir plėtra Joniškio rajone;

4.2. Lavinti jaunų žmonių kūrybiškumą ir pragmatiškumą.

4.3. Paskatinti originalių verslo idėjų įgyvendinimą, keliant Joniškio krašto jaunų žmonių verslumą.

 

III. KONKURSO DALYVIAI

 

 1. Konkurse gali dalyvauti visi Joniškio rajono mokyklų  9–12 klasių ir I–IV gimnazinių klasių moksleiviai, bei asmenys iki 30 m. amžiaus.
 2. Dalyvauti galima individualiai arba grupėmis, sudarytomis ne daugiau kaip iš 5 narių.

 

 1. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
 2. Konkurso užduotis – verslo idėjos Joniškio miestui sukūrimas (toliau – idėja).
 3. Idėjų pateikimo terminas – 2018 metų lapkričio 20 diena, 15:00 val. Vėliau nurodyti termino pateiktos idėjos vertinamos nebus.
 4. Idėjos teikiamos Joniškio turizmo ir verslo informacijos centrui elektroniniu paštu vic@jvic.lt arba pristatant tiesiogiai adresu Žemaičių g. 9, Joniškis.
 5. Idėjos aprašymas pateikiamas užpildžius pristatymo formą (1 priedas).
 6. Idėjos aprašymas pateikiamas lietuvių kalba.

 

 1. KONKURSO REZULTATŲ VERTINIMAS
 2. Konkurso metu bus atrinktos 3 geriausios verslo idėjos, kurių autoriai bus apdovanoti piniginiais prizais.
 3. Konkursui pateiktas idėjas vertins 5 asmenų komisija, sudaryta iš verslo ir savivaldos atstovų.
 4. Idėjos vertinimo kriterijai:

14.1. idėjos originalumas (30 balų) – pateikta idėja turi būti originali, išsiskirti iš jau esamų verslų. Idėjos originalumas turi būti atskleistas idėjos aprašyme.

14.2. idėjos atitikimas rinkos poreikiams (20 balų)– idėja turi būti tinkama įgyvendinti Joniškio rajone ir atitikti šio krašto poreikius bei turimą potencialą.

14.3. idėjos inovatyvumas (15 balų) – idėja turi būti pažangi, tinkanti šių dienų žmonių poreikiams.

14.4. Idėjos konkurencingumas (15 balų) – idėjos aprašyme turi būti atskleista, kaip ji sugebės išsilaikyti rinkoje ir, kodėl ji gali turėti paklausą.

14.5. Idėjos realistiškumas (10 balų) – verslo idėja turi būti realiai įgyvendinama. Jos aprašyme turi būti pagrįsta, kaip ji būtų įgyvendinama ir kokie ištekliai tam reikalingi.

14.6. Idėjos pristatymo kokybė ir pasiruošimas (10 balų) – idėjos pristatymas turi būti tvarkingas, nuoseklus, apimantis visas 10 punkte išvardintas dalis.

 1. Konkurso prizinis fondas – 200 eurų, kurį įsteigė Joniškio verslininkų asociacija: I vieta – 100 eur, II vieta – 50 eur, III vieta – 50 eur.
 2. Konkurso nugalėtojams piniginiai prizai bus įteikiami grynais pinigais 2018m. lapkričio 20 d. Laimėtojai neįsipareigoja įgyvendinti savo verslo idėjos.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 2. Informacija apie Konkursą skelbiama Joniškio rajono laikraštyje „Sidabrė“, Joniškio turizmo ir verslo informacijos facebook profilyje https://www.facebook.com/JoniskioTVIC/, Joniškio verslininkų asociacijos internetinėje svetainėje www.jva.lt ir svetainėje www.jvic.lt, Joniškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.joniskis.lt bei portale www.manojoniskis.lt .
 3. Daugiau informacijos – telefonu 8-426 52388, 8-646 25983 arba el. p. vic@jvic.lt,
 4. Konkursui pateiktos idėjos nebus grąžinamos.