APIE

Joniškio verslininkų asociacija (toliau vadinama asociacija) – tai juridinių ir fizinių asmenų susivienijimas, koordinuojantis ir vykdantis jos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas.

Asociacijas veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir Asociacijos įstatais:

  • Asociacija yra ne pelno siekianti organizacija.
  • Asociacija yra ribotos turtinės atsakomybės organizacija. Pagal savo prievoles ji atsako savo turtu. Asociacija neatsako už asociacijos narių prisiimtus įsipareigojimus. Asociacijos nariai neatsako už asociacijos įsipareigojimus kitu savo turtu, išskyrus turtą, investuotą į asociaciją. Asociacija neatsako už valstybės įsipareigojimus, valstybė neatsako už asociacijos įsipareigojimus.
  • Asociacija gaudama bet kurią informaciją, įsipareigoja neskelbti ir nenaudoti jos kitam tikslui negu tam, kuriam buvo atskleista, ir neatskleisti šios informacijos ne asociacijos nariams, išskyrus atvejus, kai ši informacija atskleidžiama įstatymų numatyta tvarka.

Asociacijos nariais, pateikę prašymą, gali būti visų rūšių privataus kapitalo pagrindu veikiančios įmonės, įsiregistravusios pagal Lietuvos Respublikos įmonių įstatymus, o taip pat užsienio įmonės, užsiimančios verslu Lietuvoje, juridiniai ir fiziniais asmenys. Narius į asociaciją priima valdyba ir susirinkimas. Bet kuris narys turi teisę laisvai išstoti.

Asociacija įsteigta 1997 m. liepos 21 d., kurią įsteigė trys steigėjai: Juozas Kasperavičius, Stasė Katkevičienė, Dainius Vyšniauskas.