VEIKLA

Pagrindiniai asociacijos tikslai:

 • Įgyvendinti visų ūkininkavimo grandžių bendradarbiavimą, siekiant geriau tenkinti gyventojų poreikius, aprūpinant juos prekėmis ir paslaugomis, kuriant naujas darbo vietas;
 • Telkti asociacijos narius bendroms ekonominėms, socialinėms, ūkinėms problemoms spręsti, skatinant verslo vystymą, iniciatyvą ir ūkinę veiklą;
 • Skatinti ir padėti kurtis naujoms įvairių formų laisvos verslininkystės įmonėms ir organizacijoms;
 • Padėti specializuoti gamybą, organizuoti tarptautinius ekonominius-komercinius ryšius ir materialinį – techninį aprūpinimą;
 • Atstovauti darbdavių teises ir interesus savivaldybėje, kitose institucijose, valstybiniuose ir kituose organuose, taip pat tarptautinėse organizacijose;
 • Padėti asociacijos nariams spręsti socialinius, butinius ir kultūrinius ryšius su giminingomis šalies ir užsienio organizacijoms;

Užtikrindama pagrindinių tikslų įgyvendinimą, asociacija:

 • kaupia informaciją verslininkystės bei su ta veikla susijusiais klausimais, konsultuoja narius;
 • apibendrina ir įvertina narių vidinę ekonominę informaciją, analizuoja narių veiklą;
 • analizuoja darbo, kapitalo, prekių ir žaliavų rinkų poveikį tiesioginei narių veiklai;
 • reklamuoja ir platina informaciją apie asociacijos narius;
 • per savo renkamus organus siekia palankių savo narių pagrindinei veiklai įstatymų, kitų norminių aktų priėmimo;
 • teikia metodinę, informacinę, konsultacinę pagalbą valdymo, planavimo, finansavimo ir ūkiskaitos klausimais;
 • padeda savo nariams vystyti komercinę, ūkinę, leidybinę ir reklaminę veiklą;
 • narių prašymu atstovauja jų interesus valstybinėse, visuomeninėse organizacijose ir įstaigose, taip pat tarptautinėse organizacijose;
 • ruošia ir įgyvendina tikslines programas visomis savo narių veiklos kryptimis;
 • vykdo visuomeninę kontrolę, kaip valstybinės valdžios organai laikosi verslo įstatymų;
 • teikia pasiūlymus verslą reglamentuojančių įstatymų taikymo ir tobulinimo pakeitimuose;
 • nustatyta tvarka steigia įmones ir organizacijas. Jos steigiamos ir veikia pagal atitinkamos rūšies įmonių ir organizacijų įstatymus;
 • užmezga asociacijos nariams naudingus ryšius su užsienio partneriais, dalyvauja tarptautinėje ekonominėje veikloje, padeda steigti bendras įmones;
 • dalyvauja Lietuvos politiniame gyvenime, siūlo aktyviausius asociacijos narius į visų lygių renkamus valdymo organus.